Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Pizza Restaurantları A.Ş. (“Coffy” veya “Şirket”) olarak ürün ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Coffy tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Coffy olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, işlem güvenliği veriniz, alışverişinize ilişkin ödeme verileriniz, görsel verileriniz ve işitsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Şubelerimiz ve Franchise şubelerimizi ziyaret ettiğinizde veya çeşitli kanallar aracılığıyla (çağrı merkezi, internet sitesi, canlı sohbet (live chat), mobil uygulama vs.) ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulması,
 • Siparişlerin alımı, iptali ve yerine getirilmesi işlemlerinin yönetilmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi,
 • Açık rızanızın ve ticari iletişim izninizin bulunması halinde, Şirketimizin sunduğu hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için çeşitli kanallar (internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulama vb.) ile tanıtım, pazarlama, promosyon, anket, çekiliş, hediye gönderimi, yarışma, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, genel ve özel teklifler sunulması, bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşterilerin olası taleplerinin önceden öngörülebilmesi amacıyla analiz çalışmaları yapılması,
 • İnternet sitesinin ziyaret edilmesi veya Coffy tarafından ücretsiz sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapılması halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının işlem güvenliği amacıyla tutulması,
 • İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen üyeliklerin ve sadakat programına katılımın sağlanması ve yönetilmesi,
 • Sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi ve bu kanallar üzerinden bizimle kuracağınız iletişimin yürütülmesi
 • Bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, raporlama, analiz, iç kontrol, denetim, inceleme, soruşturma çalışmalarının yapılması
 • Güvenliğin sağlanması amacıyla iş yerlerimizde kamera kayıtlarının alınması
 • Çağrı merkezi vasıtasıyla gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması
 • Arşiv ve saklama süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve Şirket ile Şirket’in bağlı olduğu DP Eurasia N.V. global politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olarak Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, ajanslara, çağrı merkezine, arşiv şirketine, genel müdürlüğümüzü ziyaret etmeniz halinde destek hizmet aldığımız güvenlik şirketimize vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara, anlaşmalı olarak danışmanlık aldığımız avukatlara, resmi kurum ve kuruluşlara, yurt dışında bulunan grup şirketlerine ve bakım, çözüm ve iş ortaklarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, e-posta vb. kanallar ile iletilen bilgilerden, internet sitemiz, mobil uygulamamız ve sosyal medya platformları üzerinden, çağrı merkezinden, ajanslardan, şubelerimiz ve Franchise şubelerimizden, resmi kurum ve kuruluşlardan (Tüketici Hakem Heyeti vs.), Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.coffy.com.tr adresinde yada www.dominos.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Büyükdere Cad. USO Center No: 245 Maslak / İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) (pizzarestaurantlarias@hs02.kep.tr); veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizindominoskvk@dominospizza.com.tr adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.